KVO11:9


En standard för ledningssystem utformad efter hälso- och sjukvårdens krav och behov.

KVO11:9 –

1 certifiering i stället för 5

Vår vision är att all hälso- och sjukvårdsverksamhet ska arbeta regelbundet med strukturerat kvalitetsarbete, och skapa bättre kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet. 


Vår mission är att hjälpa svenska vård och omsorgsgivare, att enklare och med bättre resultat arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. 


KVO11:9 är utformad så att det ska vara lätt för en verksamhet inom hälso- och sjukvård att uppfylla alla de krav på kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete som lagar och förordningar ställer. 


KVO11:9 är skriven på ett språk och i ett format som gör det lättare att komma i gång jämfört med andra standards. Fördelen blir att ni snabbare är i gång med ert systematiska kvalitetsarbete och snabbare kan se effekterna i er verksamhet av ert systematiska kvalitetsarbete. 

 

KVO11:9 inkluderar samtliga ledningssystem som en verksamhet inom hälso- och sjukvården behöver ha. Enligt lagen behöver verksamheten ha ett ledningssystem som täcker flera krav, inte bara kvalitet och miljö.  

Den verksamhet som är certifierad för KVO11:9 vet att man följer de lagar och förordningar som styr verksamheten.


KVO11:9 är utarbetat för att täcka samtliga lagområden som styr verksamheter inom hälso- och sjukvård, vilket innebär att 1 certifiering räcker. I övriga standarder krävs upp till och med 5 certifieringar för att täcka områden. Som vård och omsorgsgivare spar ni tid och kostnader med KVO11:9. 

Standardens omfattning

Verksamhetens styrdokument

Beskriv organisationen, vilka krav som ställs på den och hur den finansieras långsiktigt (Hållbarhet)


Referens: SFS 2005:551 för privat verksamhet. Beskriv vad verksamheten ska göra

Miljö

Säkerställa en hög miljömedvetenhet i verksamheten och tydliga mål för att minska miljöpåverkan.


Referens: SFS 1998:808

Förebygga och minska miljöpåverkan


Patientsäkerhet

Agera för säker vård. Hur utvecklar ni er verksamhet så att patientsäkerheten bibehålls och förbättras?


Referens: SFS 2010:659

Främja hög patientsäkerhet samt förebygga att patienter drabbas av vårdskada


Kvalitet

Arbeta med kontinuerliga förbättringar och mot de mål som verksamheten, intressenter och lagar ställer.


Referens: SOSFS 2011:9,HSL 2017:30, PL2014:821

Säkerställ kvaliteten samt systematiskt och fortlöpande förbättra kvaliteten och effektiviteten


Arbetsmiljö

Skapa en god arbetsmiljö där alla medarbetares kunskaper och arbete tas vara på.


Referens: SFS 1977:1160  

Uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall

Organisatorisk Arbetsmiljö

Skapa trygg och inkluderande arbetsmiljö.


Referens: AFS 2015:4 

Förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, såsom förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling

Informationssäkerhet

Hur säkrar vi våra patienters information och gör den tillgänglig för rätt personer?


Referens: EU 2016/679,

SFS 2008:355

Säkerställ en säker behandling av personuppgifter,

Våra partners

Kontakta oss